عازم يک سفرم ، سفري دور به جايي نزديک
سفري از خود من تا به خودم ، مدتي هست نگاهم
به تماشاي خداست و اميدم به خداوندي اوست
فرا رسيدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهي مبارک
التماس دعا