سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( دوشنبه 90/5/31 :: ساعت 1:15 عصر)


ح س ی ن هم عاشقِ ع ل ی ست...

نام تمام پسر هایش را ع ل ی نهاده...

ع ل ی اکبر

ع ل ی اوسط

ع ل ی اصغر


عاشق ح س ی ن که
باشی ع ل ی را هم...


بعدتر نوشت: امروز فهمیدم از امروز تا روز عاشورا 110 روز مانده...  الله اکبر...


سفارش تبلیغ
صبا