ساقی رضوان ( جمعه 91/7/21 :: ساعت 2:35 عصر)


گاهی یقین داری به اجابت

و من

به دعای زیر باران...