شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ساقي رضوان
49 امتیاز
45 برگزیده
0 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top