سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( شنبه 92/9/16 :: ساعت 10:23 عصر)دنبال عکسم... پیداش میکنم و فوری میره رو دسک تاپ...ماتشم...

فکر میکنم به اربعین... به ارباب و نگاهش... به اینکه به کیا نگاه میکنه و اذنشون میده؟

به ساقی... عمو عباس... به اینکه سایه ش روی سر کیاس؟

و فکر میکنم به شش ماهه ای... و انگشت کوچکی و ...

و حتی به گوشه ی صحن انقلاب و مولایی مهربان... مهربان تر از پدر...


سفارش تبلیغ
صبا ویژن